Nye kurser

Ramme til billedbanner

NYE KURSER

Se listen med helt nye kurser, som tager afsæt i branchens aktuelle behov for kompetencer:

Persondata for vejmyndigheder i praksis

15. juni 2022 

Efter kurset kan du blandt andet svare på, Hvornår og hvorfor persondataretten er relevant ved administration af veje, fx i forbindelse med tilladelser til særlig råden, gravetilladelser mv. Hvordan de grundlæggende persondataretlige principper overholdes, herunder ved brug af sagsbehandlingssystemer og hvordan man i praksis ved, om der er hjemmel til at behandle personoplysninger i en konkret sag på vejområdet.

Grundlæggende vejjura

8. juni 2022

Du kommer op i helikopteren og ser på, hvor de forskellige regler findes. Det er ikke målet, at du skal ned og se på ret mange af de enkelte regler. Men du finder ud af, at de er der, hvor de er, og hvordan du finder dem.

Du vil få en række redskaber og opmærksomhedspunkter, som bidrager til, at afgørelserne træffes på et mere sikkert grundlag.

Miljølovgivning for vejmyndigheder

5. maj 2022

Kurset er målrettet kommunale vejchefer og sagsbehandlere i de kommunale vejafdelinger, der arbejder med teknik og lovgivning på et komplekst område, hvor miljø og klimatilpasning får stadig større betydning. Kurset vil også være relevant for rådgivere og private aktører, der arbejder med miljøgodkendelser og klimatilpasning.

Vejens ejere, brugere og naboer

6. april 2022

Du kan lære, hvilke rettigheder og pligter man har som henholdsvis ejer, bruger og nabo til en vej, om de særlige regler om vedligeholdelse, fortovsrenholdelse og vinterbekæmpelse, og så kan du få et nærmere kig på hvilke særlige naboretlige udfordringer, der kan være, når der skal gennemføres vejarbejder.

Strategisk planlægning af cykelinfrastruktur

4. - 5. april 2022

Med kurset får du redskaber til at formulere indhold og mål for udarbejdelsen af en cykelstrategi og til succesfuld implementering.  

Du får indblik i seneste viden fra ind- og udland til udformning og implementering af bedre og mere moderne cykelinfrastruktur med fokus på praktiske værktøjer, som du kan anvende ”dagen efter”.

Vejens anvendelse

1. marts 2022

To af landets førende eksperter fra Vejdirektoratet og den kommunale sektor guider dig igennem reglerne for vejens anvendelse i en række indlæg, der giver dig værktøjer til at håndtere den almindelige anvendelse og hensynet til de nye transportformer.  Der vil være rig lejlighed til at diskutere og få afklaret de spørgsmål, man som vejmyndighed sidder med, når man skal tilgodese hensynet til borgerne, private og offentlige aktører.

Vejregler for kold asfalt

10. februar 2022

Du får overblik over strukturen og formen på den nye vejregel for BSM-KMA (Bitumenstabiliseret materiale produceret på et koldmix anlæg).

Du får et indblik i, hvad BSM er for et materiale, og hvordan krav til materialet formuleres, lige som du får et indblik i hvilke funktionelle krav BSM-materialet skal opfylde.

Herudover får du viden om de almindelige krav til udførelse af BSM-KMA og de almindelige krav til den dokumentation, for kvaliteten af arbejdets udførelse, der skal fremlægges. Supplerende hertil får du indblik i, hvordan særlige krav til BMS, og til dokumentationen af kvaliteten, kan formuleres.

Endelig få du instruktion i, hvordan du kan anvende kontrolplaner ved udbud og tilsyn med BSM-KMA-arbejder.


Universel udformning af trafikknudepunkter

2. februar 2022

Lær om:

 • Generelle krav og vejledninger til udformning af tilgængelighed ved stationer 
 • Hvilke væsentlige barrierer færdselshandicappede møder ved trafikale 
  knudepunkter, samt hvordan de forhindres 
 • Du vil klædes på til at identificere problemområder ved stationer samt få en 
  værktøjskasse med viden om, hvordan tilgængelighed kan indarbejdes, og hvordan du 
  som kommune/trafikselskab prioriterer afsatte midler 
 • Du vil få kendskab til grænser mellem kommunale, statslige og private ansvarsområder 
 • Du vil få indblik i Banedanmarks arbejde med tilgængelighed


Vejregler for varmblandet asfalt

20. januar 2022

Få overblik over strukturen og formen på den nye vejregel for varmblandet asfalt, herunder sammenskrivningen af de tidligere vejregler for asfalt til vej og asfalt til bro.

Desuden indblik i de nye retningslinjer for formulering af krav til materialer, på grundlag af Byggevareforordningen, samt de muligheder og begrænsninger der følger af disse retningslinjer.

Ramme til indhold