Plan og trafik

Vis kurser

Plan og trafik

Love og regler, mobilitet, fremkommelighed og trafiksikkerhed

Arbejder du med planlægning af nye veje og forbedring af de eksisterende eller laver du analyser af trafik og samfundsøkonomi eller løser juridiske opgaver inden for bl.a. vejlovgivningen, så kan du finde et kursus hos VEJ-EU her.

Vi har kurser om tilgængelighed og fremkommelighed, forbedring af trafikledelsessystemer og trafiksignalanlæg. Og måske vigtigst af alt, kurser om trafiksikkerhed og ulykkesstatistik for alle trafikanttyper.

For at kunne leve op til de mange nye krav og udfordringer, er det vigtigt, at du holder dig opdateret med den seneste nye viden på området. VEJ-EU tilbyder derfor en lang række kurser, konferencer og uddannelser inden for planlægning og trafik med fokus på de danske vejregler.

Kan du ikke finde det, du søger her på siden, så tag fat i os.

Tag også et kig i ordbogen fra vejregler.dk, der beskriver alle vej- og trafiktekniske begreber. Du finder den her.

  
Love og regler
- én dag på kursus kan skabe din grundviden de næste mange år

Infrastrukturprojekter, lige fra etablering af gangstier til motorveje, ligger i krydsfeltet mellem mange forskellige typer af lovgivninger og regelsæt – og de bliver stadig mere komplicerede.

Arbejder du eksempelvis med sagsbehandling inden for vejforvaltningerne, er vejlovgivningen og dens samspil med lovgivningen om fast ejendom samt vandløbs- og vandsektorloven særlig relevant for dig.

VEJ-EU afholder kurser, hvor du kan blive opdateret om de love og regler, der er relevante for netop dit arbejdsområde. Kursusprogrammet er emneopdelt, så der i stedet for lovtitler benyttes titler på det pågældende arbejdsområde.

Kursusprogrammet er opbygget, så der er ”en rød tråd” gennem det, og man med fordel kan tage alle kurser som en samlet uddannelse – dog også med mulighed for at tage et enkelt kursus. Vi er i gang med at etablere denne opbygning, der vil være fuldt udbygget i starten af 2022.

Kan du ikke finde det, du søger her på siden, så kontakt os gerne.

 

Mobilitet og fremkommelighed
- får betydning for fremtidens infrastruktur

I Danmark får vi flere og flere personbiler samtidig med, at vi kører længere og oftere. I løbet af de sidste 10 år er antallet af personbiler steget ca. 20 % - svarende til omkring 500.000 flere personbiler. Den 1. januar 2018 var der i alt 2.530.047 personbiler på de danske veje, mod 2.068.493 i 2008. Samtidig med denne udvikling er den kollektive trafik blevet dyrere, og den når færre danskere uden for hovedstadsområdet.

Men selv i hovedstadsområdet vokser trafikken også voldsomt. Udfordringen med at sikre danskernes mobilitet og fremkommelighed bliver altså større og mere kompliceret. Derfor tilbyder vi forskellige typer af kurser, som klæder dig endnu bedre på til at arbejde med disse udfordringer.

Vores kurser fokuserer på at:

  • Sikre fornuftig kapacitet på det eksisterende vejnet
  • Planlægge og udnytte det kollektive transportsystem bedre
  • Gøre det attraktivt for borgerne at cykle - eller bruge andre typer af trafik (fx delebiler) for at sikre en højere fremkommelig for alle
  • Ændre holdninger og vaner hos borgerne ved hjælp af nudging og adfærdsændringer
  • Præsentere rammer og udfordringer for bilfrie byer og derved øge fremkommeligheden for alle

Kig på listen herunder og send os gerne en mail, hvis du har et forslag til nyt kursus!

 

Trafiksikkerhed
- én ulykke er en for meget

Arbejder du med projektering, drift, myndighedsgodkendelse, trafikplanlægning eller signalanlæg, ved du sikkert også, at trafiksikkerhed er et af de primære mål og et af de absolut vigtigste områder inden for trafikplanlægning. Der sker desværre fortsat for mange trafikulykker med alt for mange dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne, og vi ser desværre også, at udviklingen går i den forkerte retning i nogle steder af landet.

Trafikulykker kan have store menneskelige omkostninger. Men samfundsøkonomisk er der også mange penge at spare, hvis ulykkerne kan forebygges eller reduceres i alvorlighed.

Derfor er der behov for nyeste viden inden for området. På vores kurser får du bl.a. inspiration fra den nyeste viden om analysemetoder og tiltag, og kurserne bygger på materialet fra vejregelgruppen, som du finder her.

Vores kurser og uddannelser er udviklet med fokus på, at du lærer at forstå og analysere dig frem til, hvordan trafikulykker kan forebygges, samt bliver bedre til at analysere og vurdere, hvilke løsninger du skal vælge for at opnå god sikkerhedsmæssig effekt i forhold til anlægsomkostninger og drift. Forebyggelse af trafikulykker handler især om at blive bedre i stand til at risikovurdere og forudse trafikantadfærd, så vi i forbindelse med trafikplanlægning kan øge sikkerheden på vejene, allerede inden ulykkerne sker. Samtidig udvikles der hele tiden nye metoder til ulykkesbekæmpelse med vej- og trafiktekniske midler, som kan reducere antallet af ulykker i særligt farlige kryds eller på grå vejstrækninger.

Vi tilbyder kurser inden for trafiksikkerhed uanset hvilket vidensniveau du har brug for. For at give dig et hurtigt overblik over de forskellige kursers faglige niveau, har vi inddelt dem i 3 niveauer:

  • Grundlæggende niveau - for dig med ingen eller begrænset viden om området.
  • Udvidet niveau - for dig med kendskab til grundbegreber inden for trafiksikkerhed og med praktisk erfaring med trafiksikkerhedsarbejde
  • Ekspertniveau - for dig som har stor erfaring med trafiksikkerhedsarbejdet

Arbejder du med trafiksikkerhed, så bør du lige kigge på verdens bedste trafiksikkerhedshåndbog.

Kan du ikke finde det, du søger her på siden, så skriv en mail til os.

 

For yderligere information kontakt:

Carsten Bredahl Nielsen
Tlf. 20 60 48 31
carsten@vej-eu.dk

Hanne Tuegaard
Tlf. 20 60 48 35
hanne@vej-eu.dk

 

Kursustitel Dato Varighed Sted

De nyeste artikler fra Trafik & Veje om Plan og trafik